Aberfeldy Mod Ceilidh 1988

noimage
 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

1 Fear an Taighe: Donald Gillies Piano accompanist: Duncan M Sinclair 0:36

2 IAN POWRIE 2:55

Lovat Scouts Scott Skinner Bayley & Ferguson

Margaret’s Fancy Ian and Bill Powrie Mozart Allan

Carnie’s Canter Scott Skinner Bayley & Ferguson

3 ABERFELDY DISTRICT GAELIC CHOIR 2:50

Tir an Airm Runrig arr. Miller by kind permission

4 JANETTE MACDONALD 3:47

Cumha do Uilleam Siosal written by his widow

5 FRED MACKENZIE 2:51

Mo Nighean Donn nam Meall Shuilean Traditional

6 BETTY MACINTYRE 3:22

Soraidh leis an ait Mairi Mhor nan Oran

7 IAN POWRIE 2:34

The Hen’s March to the Midden Trad. arr. Ian Powrie MS.MCPS

The Fairy Dance Trad. arr. Ian Powrie MS.MCPS

8 CHRISTINE MACDONALD 2:47

Tha m’eudail is m’aighear ’s mo ghradh Traditional

9 KENNETH THOMSON 3:15

O Luaidh Traditional

10 CHRISTINA MAIRI LAWRIE 3:18

Is toigh leam a’Ghaidhealtachd Iain Campbell Marr’s Collection

The Earl of Mansefield J McEwan Marr’s Collection

11 IAN POWRIE 3:00

Lament for the Rev Archie Beaton J Mason Chambers

12 SANDY MOLLISON 2:23

Chi mi na Morbheanna John Cameron

13 LAURA JANE RINTOUL 3:42

Crodh Chailein Trad. Glenlyon song

14 PAUL McCALLUM 4:41

Dhealaich mise nochd ri m’leannan ‘Fionn’

15 MARIAN & MARGARET MACKINNON 2:30

Caol Muile Traditional

16 MARIAN & MARGARET MACKINNON 1:32

An Ataireachd Ard John MacDonald

17 PETER CAMPBELL 2:24

A Mhairi Bhan og Duncan Ban MacIntyre

18 FRED MACKENZIE 3:00

Tugainn do Scalpaidh John Morrison

19 IAN POWRIE 4:25

The Flower o the Quern Scott Skinner Bayley & Ferguson

Miss Mary Douglas Trad. arr. Ian Powrie MS.MCPS

Princess Margaret’s Jig A Fitchet J S Kerr

Elizabeth Adair A Fitchet J S Kerr

Air by Haydn Arranged Ian Powrie MS.MCPS

20 Concluding remarks by Donald Gillies then OIDHCHE MHATH LEIBH 1:50

Total running time of this CD 58 minutes