Bàrdachd le Ruaraidh MacThòmais

 

1 CD £11.00

POSTAGE

Select destination then
'ADD to CART'

Poems in Gaelic with English translations by Derick Thomson and two Scots translations by Derrick McClure.

1)         English introduction written and read by John MacInnes

2)         Facal-toisich Gàidhlig (the full text of the introduction is in the cover notes)

3)         Pabail

4)         AnTobar

5)         The Well

6)         Smuaintean an Coire Cheathaich

7)         Achadh-bhuana

8)         The Hairst Rigg; owerset by Derrick McClure

9)         Seann Oran

10)       An Loch a Tuath

11)       Dh’fhairich Mi Thu le Mo Chasan

12)       Clann-nighean an Sgadain

13)       The Herring Girls

14)       Stràid ann an Glaschu

15)       ‘S e Glaschu an Eiphit a Bh’agaibh

16)       Uaigh Uilleim Rois

17)       William Ross’s Grave

18)       Na Lochlannaich a’Tighinn air Tìr an Nis

19)       The Norsemen Coming Ashore at Ness

20)       Dà Sheòmar

21)       Eadar Samhradh is Foghar

22)       Cotrìona Mhòr

23)       Cotrìona Mhòr

24)       Dòmhnall Rodaidh

25)       Air a’ Cheist

26)       Am Bodach-ròcais

27)       The Craw Bogle; owerset by Derrick McClure

28)       Ola

29)       Oil

30)       Srath Nabhair

31)       Strathnaver

32)       Romàinia

33)       Romania

34)       Pàrlamaid an Dùn Eideann?

35)       A Parliament in Edinburgh?

36)       Riasg?

37)       Cisteachan-laighe

38)       Coffins

39)       Alba v. Argentina, 2.6.79

40)       Scotland v. Argentina, 2.6.79

41)       A’Togail Dhealbh

42)       Taking Photographs

43)       A’Cluich air Football le Fàidh

44)       Playing Football with a Prophet

45)       An Uilebheist

46)       The Monster

47)       Bha Do Shùilean Ciùin

48)       Your Eyes Were Gentle That day

49)       An Turas (cuibhreannan)

50)       An Dàrna Eilean

51)       The Second Island

52)       Mo Mhàthair

53)       My Mother

54)       Nuair a Thilleas Mi

55)       When I Come Back

56)       Shìos is Shuas

57)       Gàire

58)       Nuair a Thig a’ Bhalbhachd

59)       Do Yeats

60)       Remembering Yeats